Νοητική Υστέρηση (infographic)

Η Νοητική Υστέρηση είναι μία διαταραχή η οποία εμφανίζεται πριν από την ηλικία των 18 ετών και προϋποθέτει δείκτη νοημοσύνης κάτω από 70.

Συνοδεύεται από παράλληλες δυσλειτουργίες σε τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες κατηγορίες: επικοινωνία, αυτοεξυπηρέτηση, ζωή μέσα στο σπίτι, κοινωνικές/ διαπροσωπικές δεξιότητες, χρήση κοινωνικών παροχών, αυτοκαθοδήγηση, λειτουργικές ακαδημαϊκές δεξιότητες, εργασία, ψυχαγωγία, υγεία και ασφάλεια.

Νοητική Υστέρηση